RUSSIAN MINIMAL PAIRS: Ы – И

As in МЫ́ЛО and МИ́ЛО

[Ы] vs. [И]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

* To download the audio, click on the arrow in the upper right corner of the audio player.

 • рысь – рис
 • трубы́ – труби́
 • пыл – пил
 • ды́мка – Ди́мка
 • сын – синь
 • пы́лко – пи́лка
 • плоды́ – плоди́
 • пары́ – пари́
 • просты́ – прости́
 • забы́л – заби́л
 • носы́ – носи́
 • мы́ло – ми́ло
 • гры́зли – гри́зли
 • бы́ло – би́ло
 • коты́ – кати́
 • дары́ – дари́
 • пыл – пил
 • мосты́- мости́
 • гру́бы – груби́
 • воды́ – води́
 • шуты́ – шути́
 • пыта́л – пита́л
 • сады́ – сади́
 • пусты́ – пусти́
 • мы́шка – ми́шка
 • лыс – лис
 • крыт – Крит
 • ныть – нить
 • ряды́ – ряди́
 • пусты́- пусти́
 • ты́кал – ти́кал
 • ряды́ – ряди́
 • бы́ло – би́ло
 • ты́кают – ти́кают
 • травы́ – трави́
 • мыс – ми́сс
 • пы́лко – пи́лка
 • сы́то – си́то
 • трубы́ – труби́
 • быт – бит