RUSSIAN MINIMAL PAIRS: O – У

As in СОК and СУК

 1. [O] vs. [У]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • ход – худ
 • ро́мбами – рýмбами
 • со́да – ссýда
 • кольт – кýльт
 • бок – бук
 • ком – кум
 • трос – трус
 • бор – бур
 • надо́й – надýй
 • ко́зни – кýзни
 • гро́зди – грýзди
 • ко́чка – кýчка
 • Бо́ря – бýря
 • лог – лук
 • зоб – зуб
 • бом – бум
 • до́ги – дýги
 • клоп – клуб
 • мол – мул
 • ро́та – рýта
 • гро́зная – грýзная
 • со́шка – сýшка
 • живо́т – живýт
 • до́ма – дýма
 • тро́сы – трýсы
 • крот – крут
 • плот – плут
 • сто́пка – стýпка
 • то́га – тýго
 • амо́р – амур
 • троп – труп
 • о́даль – ýдаль
 • фо́рма – фýрма
 • то́чка – тýчка
 • мо́шки – мýшки
 • воз – ВУЗ
 • гром – грум
 • бой – буй
 • то́же – тýже
 • гро́зы – грýзы

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. ход – худ
 2. ро́мбами – рýмбами
 3. со́да – ссýда
 4. кольт – кýльт
 5. бок – бук
 6. ком – кум
 7. трос – трус
 8. бор – бур
 9. надо́й – надýй
 10. ко́зни – кýзни
 1. гро́зди – грýзди
 2. ко́чка – кýчка
 3. Бо́ря – бýря
 4. лог – лук
 5. зоб – зуб
 6. бом – бум
 7. до́ги – дýги
 8. клоп – клуб
 9. мол – мул
 10. ро́та – рýта
 1. гро́зная – грýзная
 2. со́шка – сýшка
 3. живо́т – живýт
 4. до́ма – дýма
 5. тро́сы – трýсы
 6. крот – крут
 7. плот – плут
 8. сто́пка – стýпка
 9. то́га – тýга
 10. амо́р – Aмýр
 1. троп – труп
 2. о́даль – ýдаль
 3. фо́рма – фýрма
 4. то́чка – тýчка
 5. мо́шки – мýшки
 6. воз – вуз
 7. гром – грум
 8. бой – буй
 9. то́же – тýже
 10. гро́зы – грýзы
 1. ход
 2. ро́мбами
 3. ссýда
 4. кольт
 5. бук
 6. кум
 7. трус
 8. бур
 9. надо́й
 10. кýзни
 11. гро́зди
 12. кýчка
 13. Бо́ря
 14. лук
 15. зоб
 16. бум
 17. дýги
 18. клуб
 19. мол
 20. ро́та
 21. гро́зная
 22. сýшка
 23. живýт
 24. до́ма
 25. трýсы
 26. крут
 27. плут
 28. сто́пка
 29. тýга
 30. Aмýр
 31. труп
 32. ýдаль
 33. фо́рма
 34. то́чка
 35. мо́шки
 36. ВУЗ
 37. гром
 38. бой
 39. тýже
 40. грýзы
Russian language bookRussian language book