RUSSIAN MINIMAL PAIRS: К – Х

As in КИТ and ХИТ

 1. [K] vs. [X]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • код – ход
 • му́ки – му́хи
 • руба́ки – руба́хи
 • му́ку – му́ху
 • клоп – хлоп
 • ве́ки – ве́хи
 • чек – чех
 • мок – мох
 • мак – мах
 • мака́ли – маха́ли
 • бак – бах
 • бук – бух
 • краб – храп
 • клад – хлад
 • кади́ть – ходи́ть
 • ки́ну – хи́ну
 • ма́ки – ма́хи
 • кора́ллы – хора́лы
 • ко́рды – хо́рды
 • му́ка – му́ха
 • ка́дка – ха́тка
 • сок – сох
 • крен – хрен
 • грек – грех
 • кол – холл
 • кит – хит
 • нака́л – наха́л
 • бло́ки – бло́хи
 • киты́ – хиты́
 • лик – лих
 • ко́лка – хо́лка
 • раки́та – рахи́та
 • кора́лл – хора́л
 • круп – хруп
 • руба́ка – руба́ха
 • каза́к – каза́х
 • мака́л – маха́л
 • казáки – каза́хи
 • че́ки – че́хи
 • блок – блох

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 • код – ход
 • му́ки – му́хи
 • руба́ки – руба́хи
 • му́ку – му́ху
 • клоп – хлоп
 • ве́ки – ве́хи
 • чек – чех
 • мок – мох
 • мак – мах
 • мака́ли – маха́ли
 • бак – бах
 • бук – бух
 • краб – храп
 • клад – хлад
 • кади́ть – ходи́ть
 • ки́ну – хи́ну
 • ма́ки – ма́хи
 • кора́ллы – хора́лы
 • ко́рды – хо́рды
 • му́ка – му́ха
 • ка́дка – ха́тка
 • сок – сох
 • крен – хрен
 • грек – грех
 • кол – холл
 • кит – хит
 • нака́л – наха́л
 • бло́ки – бло́хи
 • киты́ – хиты́
 • лик – лих
 • ко́лка – хо́лка
 • раки́та – рахи́та
 • кора́лл – хора́л
 • круп – хруп
 • руба́ка – руба́ха
 • каза́к – каза́х
 • мака́л – маха́л
 • казáки – каза́хи
 • че́ки – че́хи
 • блок – блох
 1. код
 2. му́ки
 3. руба́хи
 4. му́ку
 5. клоп
 6. ве́хи
 7. чек
 8. мох
 9. мах
 10. маха́ли
 11. бах
 12. бук
 13. краб
 14. хлад
 15. кади́ть
 16. ки́ну
 17. ма́ки
 18. хора́лы
 19. хо́рды
 20. му́ка
 21. ха́тка
 22. сок
 23. крен
 24. грек
 25. холл
 26. хит
 27. нака́л
 28. бло́хи
 29. киты́
 30. лик
 31. хо́лка
 32. рахи́та
 33. кора́лл
 34. круп
 35. руба́ка
 36. каза́к
 37. маха́л
 38. каза́хи
 39. че́ки
 40. блок