RUSSIAN MINIMAL PAIRS: С – Ц

As in СВЕТ and ЦВЕТ

 1. [С] vs. [Ц]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • со́кол – цо́кал
 • су́мма – ЦУМа
 • со́я – Цóя
 • ли́сами – ли́цами
 • сап – цап
 • са́пок – ца́пок
 • са́дик – ца́дик
 • сук – цуг
 • лиса́ – лица́
 • матра́с – матра́ц
 • са́па – цáпа
 • свёл – цвёл
 • сок – цок
 • свет – цвет
 • зала́скан – за ла́цкан
 • овса́ – овца́
 • свести́ – цвести́
 • бас – бац
 • сыны́ – цены́
 • са́пка – ца́пка

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. со́кол – цо́кал
 2. су́мма – ЦУМа
 3. со́я – Цóя
 4. ли́сами – ли́цами
 5. сап – цап
 6. са́пок – ца́пок
 7. са́дик – ца́дик
 8. сук – цуг
 9. лиса́ – лица́
 10. матра́с – матра́ц
 1. са́па – цáпа
 2. свёл – цвёл
 3. сок – цок
 4. свет – цвет
 5. зала́скан – за ла́цкан
 6. овса́ – овца́
 7. свести́ – цвести́
 8. бас – бац
 9. сыны́ – цены́
 10. са́пка – ца́пка
 1. цо́кал
 2. су́мма
 3. со́я
 4. ли́цами
 5. цап
 6. са́пок
 7. са́дик
 8. цуг
 9. лиса́
 10. матра́ц
 11. цáпа
 12. свёл
 13. цок
 14. свет
 15. за ла́цкан
 16. овса́
 17. свести́
 18. бас
 19. цены́
 20. ца́пка