RUSSIAN MINIMAL PAIRS: С – Ш

As in СОК and ШОК

 1. [С] vs. [Ш]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • са́пка – ша́пка
 • су́рик – Шу́рик
 • са́га – ша́га
 • станда́рт – штанда́рт
 • суме́ть – шуме́ть
 • сок – шок
 • сыро́к – широ́к
 • Марс – марш
 • спорa – шпо́ра
 • стук – штук
 • скал – шкал
 • су́мма – шу́ма
 • кры́сы – кры́ши
 • скот – шкот
 • су́тки – шу́тки
 • ссо́ры – шо́ры
 • ска́лы – шка́лы
 • сто́пка – што́пка
 • стык – штык
 • ми́ска – ми́шка
 • сту́ка – шту́ка
 • сы́тые – ши́тые
 • скала́ – шкала́
 • ста́тный – шта́тный
 • сыт – шит
 • сов – шов
 • сор – шор
 • свах – швах
 • спал – шпал
 • суме́л – шуме́л
 • сын – шин
 • сыпу́чий – шипу́чий
 • срам – шрам
 • суд – шут
 • смык – шмыг
 • стани́на – штани́на
 • сток – шток
 • сон – Шон
 • скол – школ
 • ка́ска – ка́шка

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. са́пка – ша́пка
 2. су́рик – Шу́рик
 3. са́га – ша́га
 4. станда́рт – штанда́рт
 5. суме́ть – шуме́ть
 6. сок – шок
 7. сыро́к – широ́к
 8. Марс – марш
 9. спорa – шпо́ра
 10. стук – штук
 1. скал – шкал
 2. су́мма – шу́ма
 3. кры́сы – кры́ши
 4. скот – шкот
 5. су́тки – шу́тки
 6. ссо́ры – шо́ры
 7. ска́лы – шка́лы
 8. сто́пка – што́пка
 9. стык – штык
 10. ми́ска – ми́шка
 1. сту́ка – шту́ка
 2. сы́тые – ши́тые
 3. скала́ – шкала́
 4. ста́тный – шта́тный
 5. сыт – шит
 6. сов – шов
 7. сор – шор
 8. свах – швах
 9. спал – шпал
 10. суме́л – шуме́л
 1. сын – шин
 2. сыпу́чий – шипу́чий
 3. срам – шрам
 4. суд – шут
 5. смык – шмыг
 6. стани́на – штани́на
 7. сток – шток
 8. сон – Шон
 9. скол – школ
 10. ка́ска – ка́шка
 1. ша́пка
 2. Шу́рик
 3. са́га
 4. станда́рт
 5. шуме́ть
 6. сок
 7. широ́к
 8. марш
 9. шпо́ра
 10. стук
 11. скал
 12. шу́ма
 13. кры́сы
 14. скот
 15. шу́тки
 16. ссо́ры
 17. шка́лы
 18. сто́пка
 19. стык
 20. ми́ска
 21. шту́ка
 22. сы́тые
 23. шкала́
 24. шта́тный
 25. сыт
 26. сов
 27. шор
 28. свах
 29. шпал
 30. суме́л
 31. шин
 32. сыпу́чий
 33. срам
 34. шут
 35. смык
 36. штани́на
 37. шток
 38. сон
 39. скол
 40. ка́шка