RUSSIAN MINIMAL PAIRS: Ш – Ж

As in ШАР and ЖАР

 1. [Ш] vs. [Ж]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • шор – жор
 • ко́ша – ко́жа
 • Лёша – лёжа
 • шу́ток – жу́ток
 • шары́ – жары́
 • ши́ли – жи́ли
 • Са́ша – са́жа
 • круши́ть – кружи́ть
 • ша́лость – жа́лость
 • шест – жест
 • затуши́л – затужи́л
 • ша́ли – жа́ли
 • ша́рю – жа́рю
 • вы́шил – вы́жил
 • кра́шу – кра́жу
 • ши́то – жи́то
 • туши́ть – тужи́ть
 • ша́рили – жа́рили
 • Лу́ша – лу́жа
 • широ́к – жиро́к
 • сушу́ – сужу́
 • туши́л – тужи́л
 • ши́ла – жи́ла
 • уша́м – ужа́м
 • скошу́ – скажу́
 • шу – жу
 • пашу́ – пажу́
 • шарова́я – жарова́я
 • паши́ – пажи́
 • шесто́к – жесто́к
 • шаль – жаль
 • заши́ть – зажи́ть
 • доши́л – дожи́л
 • шар – жар
 • шо – жо
 • шитья́ – житья́
 • шу́тка – жу́тко
 • наши́ть – нажи́ть
 • трушу́сь – тружу́сь
 • шитьё – житьё

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. шор – жор
 2. ко́ша – ко́жа
 3. Лёша – лёжа
 4. шу́ток – жу́ток
 5. шары́ – жары́
 6. ши́ли – жи́ли
 7. Са́ша – са́жа
 8. круши́ть – кружи́ть
 9. ша́лость – жа́лость
 10. шест – жест
 1. затуши́л – затужи́л
 2. ша́ли – жа́ли
 3. ша́рю – жа́рю
 4. вы́шил – вы́жил
 5. кра́шу – кра́жу
 6. ши́то – жи́то
 7. туши́ть – тужи́ть
 8. ша́рили – жа́рили
 9. Лу́ша – лу́жа
 10. широ́к – жиро́к
 1. сушу́ – сужу́
 2. туши́л – тужи́л
 3. ши́ла – жи́ла
 4. уша́м – ужа́м
 5. скошу́ – скажу́
 6. шу – жу
 7. пашу́ – пажу́
 8. шарова́я – жарова́я
 9. паши́ – пажи́
 10. шесто́к – жесто́к
 1. шаль – жаль
 2. заши́ть – зажи́ть
 3. доши́л – дожи́л
 4. шар – жар
 5. шо – жо
 6. шитья́ – житья́
 7. шу́тка – жу́тко
 8. наши́ть – нажи́ть
 9. трушу́сь – тружу́сь
 10. шитьё – житьё
 1. жор
 2. ко́жа
 3. Лёша
 4. жу́ток
 5. шары́
 6. ши́ли
 7. са́жа
 8. круши́ть
 9. жа́лость
 10. жест
 11. затуши́л
 12. ша́ли
 13. ша́рю
 14. вы́шил
 15. кра́жу
 16. жи́то
 17. туши́ть
 18. жа́рили
 19. лу́жа
 20. широ́к
 21. сушу́
 22. тужи́л
 23. жи́ла
 24. уша́м
 25. скажу́
 26. шу
 27. пажу́
 28. жарова́я
 29. паши́
 30. жесто́к
 31. шаль
 32. заши́ть
 33. доши́л
 34. жар
 35. жо
 36. шитья́
 37. жу́тко
 38. нажи́ть
 39. трушу́сь
 40. житьё