RUSSIAN MINIMAL PAIRS: Ы – И

As in МЫ́ЛО and МИ́ЛО

 1. [Ы] vs. [И]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • рысь – рис
 • трубы́ – труби́
 • пыл – пил
 • ды́мка – Ди́мка
 • сын – синь
 • пы́лко – пи́лка
 • плоды́ – плоди́
 • пары́ – пари́
 • просты́ – прости́
 • забы́л – заби́л
 • носы́ – носи́
 • мы́ло – ми́ло
 • гры́зли – гри́зли
 • бы́ло – би́ло
 • коты́ – кати́
 • дары́ – дари́
 • пыл – пил
 • мосты́- мости́
 • гру́бы – груби́
 • воды́ – води́
 • шуты́ – шути́
 • пыта́л – пита́л
 • сады́ – сади́
 • пусты́ – пусти́
 • мы́шка – ми́шка
 • лыс – лис
 • крыт – Крит
 • ныть – нить
 • ряды́ – ряди́
 • пусты́- пусти́
 • ты́кал – ти́кал
 • ряды́ – ряди́
 • бы́ло – би́ло
 • ты́кают – ти́кают
 • травы́ – трави́
 • мыс – ми́сс
 • пы́лко – пи́лка
 • сы́то – си́то
 • трубы́ – труби́
 • быт – бит

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. рысь – рис
 2. трубы́ – труби́
 3. пыл – пил
 4. ды́мка – Ди́мка
 5. сын – синь
 6. пы́лко – пи́лка
 7. плоды́ – плоди́
 8. пары́ – пари́
 9. просты́ – прости́
 10. забы́л – заби́л
 1. носы́ – носи́
 2. мы́ло – ми́ло
 3. гры́зли – гри́зли
 4. бы́ло – би́ло
 5. коты́ – кати́
 6. дары́ – дари́
 7. пыл – пил
 8. мосты́- мости́
 9. гру́бы – груби́
 10. воды́ – води́
 1. шуты́ – шути́
 2. пыта́л – пита́л
 3. сады́ – сади́
 4. пусты́ – пусти́
 5. мы́шка – ми́шка
 6. лыс – лис
 7. крыт – Крит
 8. ныть – нить
 9. ряды́ – ряди́
 10. пусты́- пусти́
 1. ты́кал – ти́кал
 2. ряды́ – ряди́
 3. бы́ло – би́ло
 4. ты́кают – ти́кают
 5. травы́ – трави́
 6. мыс – ми́сс
 7. пы́лко – пи́лка
 8. сы́то – си́то
 9. трубы́ – труби́
 10. быт – бит
 1. рис
 2. труби́
 3. пил
 4. Ди́мка
 5. синь
 6. пи́лка
 7. плоди́
 8. пари́
 9. прости́
 10. заби́л
 11. носи́
 12. ми́ло
 13. гри́зли
 14. би́ло
 15. кати́
 16. дари́
 17. пил
 18. мости́
 19. груби́
 20. води́
 21. шути́
 22. пита́л
 23. сади́
 24. пусти́
 25. ми́шка
 26. лис
 27. крыт
 28. ныть
 29. ряды́
 30. пусти́
 31. ты́кал
 32. ряди́
 33. би́ло
 34. ти́кают
 35. трави́
 36. ми́сс
 37. пи́лка
 38. си́то
 39. труби́
 40. бит