RUSSIAN MINIMAL PAIRS: Н – М

As in НÁША and МÁША

 1. [Н] vs. [М]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • Нáсти – ма́сти
 • Гáна – га́мма
 • Ни́на – ми́на
 • Дон – дом
 • нытьё – мытьё
 • ныть – мыть
 • са́нки – са́мки
 • Ди́на – Ди́ма
 • ноль – моль
 • ма́нка – ма́мка
 • но́ют – мо́ют
 • ной – мой
 • ни́ти – Ми́ти
 • на́ша – Ма́ша
 • ну́ – ка – му́ка
 • наха́л – маха́л
 • ночь – мочь
 • тон – том
 • хан – хам
 • гран – грамм
 • нет – мет
 • нака́л – мака́л
 • но́жка – мошка́
 • обня́ть – обмя́ть
 • са́ни – са́ми
 • грани́т – громи́т
 • ра́на – ра́ма
 • ко́ни – ко́ми
 • нот – мот
 • но́та – мо́та
 • ра́нка – ра́мка
 • сан – сам
 • но́тка – мо́тка
 • Ле́на – ле́мма
 • кон – ком
 • сон – сом
 • Я́на – я́ма
 • Ли́на – Ли́ма
 • но́чка – мо́чка
 • граня́т – громя́т

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. Нáсти – ма́сти
 2. Гáна – га́мма
 3. Ни́на – ми́на
 4. Дон – дом
 5. нытьё – мытьё
 6. ныть – мыть
 7. са́нки – са́мки
 8. Ди́на – Ди́ма
 9. ноль – моль
 10. ма́нка – ма́мка
 1. но́ют – мо́ют
 2. ной – мой
 3. ни́ти – Ми́ти
 4. на́ша – Ма́ша
 5. ну́ – ка – му́ка
 6. наха́л – маха́л
 7. ночь – мочь
 8. тон – том
 9. хан – хам
 10. гран – грамм
 1. нет – мет
 2. нака́л – мака́л
 3. но́жка – мошка́
 4. обня́ть – обмя́ть
 5. са́ни – са́ми
 6. грани́т – громи́т
 7. ра́на – ра́ма
 8. ко́ни – ко́ми
 9. нот – мот
 10. но́та – мо́та
 1. ра́нка – ра́мка
 2. сан – сам
 3. но́тка – мо́тка
 4. Ле́на – ле́мма
 5. кон – ком
 6. сон – сом
 7. Я́на – я́ма
 8. Ли́на – Ли́ма
 9. но́чка – мо́чка
 10. граня́т – громя́т
 1. Нáсти
 2. га́мма
 3. ми́на
 4. дом
 5. мытьё
 6. ныть
 7. cа́мки
 8. Ди́ма
 9. моль
 10. ма́мка
 11. мо́ют
 12. ной
 13. Ми́ти
 14. на́ша
 15. му́ка
 16. маха́л
 17. мочь
 18. тон
 19. хан
 20. грамм
 21. нет
 22. мака́л
 23. ношка́
 24. обня́ть
 25. са́ни
 26. громи́т
 27. ра́на
 28. ко́ми
 29. нот
 30. мо́та
 31. ра́нка
 32. сам
 33. но́тка
 34. Ле́на
 35. кон
 36. сом
 37. Яна
 38. Ли́на
 39. мо́чка
 40. граня́т