RUSSIAN MINIMAL PAIRS: П – Б

As in ПИТЬ and БИТЬ

 1. [П] vs. [Б]. COMPARE THE TWO SOUNDS, LISTEN AND REPEAT

 • па́па – ба́ба
 • упо́р – убо́р
 • пак – бак
 • пой – бой
 • па́ста – ба́ста
 • па́рка – ба́рка
 • запью́ – забью́
 • путь – будь
 • паж – баш
 • па́шня – ба́шня
 • пас – бас
 • прыг – брык
 • пить – бить
 • опо́рка – обо́рка
 • Пра́га – бра́га
 • пар – бар
 • пух – бух
 • пито́н – бето́н
 • пел – бел
 • па́нды – ба́нды
 • порт – борт
 • про́сит – бро́сит
 • плоха́ – блоха́
 • пал – бал
 • напо́р – набо́р
 • пил – бил
 • пэр – бэр
 • запо́р – забо́р
 • прут – Брут
 • пуд – бут
 • па́нда – ба́нда
 • пуф – буф
 • пуга́й – буга́й
 • вы́пей – вы́бей
 • пум – бум
 • пили́ть – бели́ть
 • опро́с – обро́с
 • пот – бот
 • пью – бью
 • пелена́ – белена́

DOWNLOAD THE AUDIO FOR THIS MINIMAL PAIR!

speaker (6)

2. LISTEN AND DEFINE WHICH OF THE TWO WORDS YOU HEAR

 1. па́па – ба́ба
 2. упо́р – убо́р
 3. пак – бак
 4. пой – бой
 5. па́ста – ба́ста
 6. па́рка – ба́рка
 7. запью́ – забью́
 8. путь – будь
 9. паж – баш
 10. па́шня – ба́шня
 1. пас – бас
 2. прыг – брык
 3. пить – бить
 4. опо́рка – обо́рка
 5. Пра́га – бра́га
 6. пар – бар
 7. пух – бух
 8. пито́н – бето́н
 9. пел – бел
 10. па́нды – ба́нды
 1. порт – борт
 2. про́сит – бро́сит
 3. плоха́ – блоха́
 4. пал – бал
 5. напо́р – набо́р
 6. пил – бил
 7. пэр – бэр
 8. запо́р – забо́р
 9. прут – Брут
 10. пуд – бут
 1. па́нда – ба́нда
 2. пуф – буф
 3. пуга́й – буга́й
 4. вы́пей – вы́бей
 5. пум – бум
 6. пили́ть – бели́ть
 7. опро́с – обро́с
 8. пот – бот
 9. пью – бью
 10. пелена́ – белена́
 1. ба́ба
 2. убо́р
 3. пак
 4. пой
 5. ба́ста
 6. па́рка
 7. запью́
 8. будь
 9. баш
 10. па́шня
 11. пас
 12. брык
 13. бить
 14. опо́рка
 15. Пра́га
 16. бар
 17. пух
 18. пито́н
 19. бел
 20. ба́нды
 21. порт
 22. бро́сит
 23. плоха́
 24. пал
 25. набо́р
 26. пил
 27. пэр
 28. запо́р
 29. Брут
 30. пуд
 31. па́нда
 32. пуф
 33. буга́й
 34. вы́бей
 35. пум
 36. пили́ть
 37. обро́с
 38. пот
 39. бью
 40. пелена́